bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

KONKURS NA STANOWISKO PRACY: KIEROWNIK GOSPODARCZY

28.11.2018

edycja 31.12.2018: konkurs został rozstrzygnięty

Miejsce pracy:
Zespół Szkół Technicznych – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lesznie im. 55 Poznańskiego Pułku Piechoty, ul. Narutowicza 74a, 64 – 100 Leszno
Termin składania ofert: 19.12.2018r. (do godz. 15.00). O terminie decyduje data wpływu do sekretariatu szkoły.
Miejsce składania ofert: sekretariat Zespołu Szkół Technicznych – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lesznie im. 55 Poznańskiego Pułku Piechoty,
ul. Narutowicza 74a, 64 – 100 Leszno

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016, poz. 902) Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych-Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lesznie im. 55 Poznańskiego Pułku Piechoty
ul. Narutowicza 74a ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze w ZST-CKZiU w Lesznie
kierownik gospodarczy
wymiar zatrudnienia – 0,5 etat
WYMAGANIA NIEZBĘDNE PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU
1. obywatelstwo polskie,
2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych,
3. osoba kandydująca nie może być prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe
4. nieposzlakowana opinia,
5. wykształcenie wyższe lub średnie odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonanie zadań
na stanowisku
6. staż pracy
- 2 lata dla osób z wykształceniem wyższym
- 4 lat dla osób z wykształceniem średnim
7. osoba kandydująca posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku

WYMAGANIA DODATKOWE
1. Doświadczenie zawodowe w jednostkach oświatowych,
2. Znajomość przepisów: prawa Pracy i prawa w zakresie ochrony danych osobowych,
3. Znajomość programów: MS Office (Word, Excel), VULCAN – Inwentarz,
4. Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, kreatywność, sumienność
PRZEWIDYWANY ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU
1. prowadzenie rejestru potrzeb, napraw sprzętu, remontów i wyprawek pomieszczeń szkolnych;
2. nadzór i bieżąca kontrola wykonywania obowiązków przez pracowników obsługi,
3. opracowywanie umów ze strony szkoły z instytucjami zewnętrznymi,
4. składanie zamówień do firm zewnętrznych wg potrzeb szkoły i przeprowadzanie zakupów zgodnie z regulaminem zamówień publicznych,
5. przyjmowanie zgłoszeń i przekazywanie awarii do naprawy,
6. znakowanie sprzętu i wyposażenia szkolnego,
7. bieżąca likwidacja zużytego sprzętu,
8. prowadzenie inwentarza środków (elektroniczna księga),
9. zapewnienie zabezpieczenia mienia placówki oraz sprawowanie nadzoru nad systemem alarmowym, kluczami do pomieszczeń itp.,
10. zapewnienie technicznego funkcjonowania obiektów i zapewnienie sprawności techniczno-eksploatacyjnej budynków i urządzeń,
11. organizowanie przeglądów technicznych budynków, przestrzeganie terminowych badań obiektów i urządzeń zgodnie z wymogami technicznymi,
12. planowanie, nadzorowanie i dokumentowanie prac remontowych,
13. sprawdzanie parametrów w pomieszczeniach placówki( wilgotność, temperatura itp.),
14. prowadzenie ewidencji przychodu i rozchodu środków czystości, odzieży i wydawanie wymienionych środków,
15. wykonywanie zaleceń poinspekcyjnych i pokontrolnych w zakresie bhp, ppoż i innych.
WYMAGANE DOKUMENTY
• List motywacyjny
• CV
• Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – do pobrania
• Dokumenty (kserokopie) potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego
• Świadectwa pracy (kserokopie)
• Zaświadczenie lekarskie kandydata, że jego stan zdrowia pozwala na wykonywanie pracy na stanowisku specjalisty
• Oświadczenie że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie, nie toczy się przeciw niemu postępowanie karne oraz że kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta w pełni z praw publicznych – do pobrania
• Oświadczenie Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), którego przepisy mają zastosowanie od dnia 25 maja 2018r. oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r.
o pracownikach samorządowych( Dz.U. z 2017; poz.60,930) - do pobrania.

WARUNKI PRACY I PŁACY
• Zatrudnienie od 01.01.2019 r. na czas określony z możliwością uzyskania umowy na czas nieokreślony
• Wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18.03.2009r.
(Dz. U. nr 50 poz. 398) oraz regulaminem wynagradzania pracowników
w ZST-CKZiU w Lesznie z dnia 09.11.2017r.
Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Koperta z dokumentami powinna być zaklejona i opisana „Nabór na stanowisko urzędnicze - „kierownik gospodarczy ”. Po upływie terminu składania dokumentów Komisja Rekrutacyjna dokona ich oceny formalnej, Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne przejdą do dalszego etapu rekrutacji. Z osobami, które zakwalifikują się będą przeprowadzane rozmowy kwalifikacyjne w uzgodnionym indywidualnie terminie.
Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej BIP Miasta Leszna oraz na tablicy ogłoszeń znajdującej się w budynku ZST-CKZiU.
Dokumenty aplikacyjne nie spełniające kryteriów wymaganych w ogłoszeniu zostaną po zakończeniu rekrutacji komisyjnie zniszczone, natomiast dokumenty osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZST-CKZiU w Lesznie w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia w rozumieniu przepisów rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych kształtuje się na poziomie 9 %.

ZAŁĄCZNIKI:

userfiles/OŚWIADCZENIE RODO-1(1).doc

userfiles/OŚWIADCZENIE(1).doc

userfiles/kwestionariusz osobowy(1).doc

Opublikował: Paweł Maślarz
Publikacja dnia: 28.11.2018

Dokument oglądany razy: 870
« inne aktualności