bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

SPRZEDAŻ SZLIFIERKI UNIWERSALNEJ

27.03.2018

Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lesznie, ul. Narutowicza 74a, ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż:
l. Szlifierka uniwersalna JOTES SWA 10a, nr seryjny: 1322, rok prod.1972, cena wywoławcza:
4.000,00 zł. (słownie: cztery tysiące 00/100złotych).
Przetarg odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) o godzinie 8,00 w siedzibie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lesznie, ul. Narutowicza 74. (pokój nauczycielski)
Obrabiarki można oglądać w dni nauki szkolnej tj. od 05.04.2018 r.(czwartku) do 13.04.2018 r. (piątku) w godzinach 8,00-14,00 w siedzibie tut. centrum. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% wartości ceny wywoławczej tj. 400,00 zł najpóźniej do dnia 13 kwietnia 2018 roku do godziny 14,00 na konto 29 1020 3088 0000 8502 0108 4300 z okazaniem dowodu wpłaty. Zaklejone koperty z napisem „oferta w przetargu na szlifierkę uniwersalną JOTES SWA 10a –nie otwierać" z oferowaną ceną zakupu oraz podaniem numeru konta bankowego do ewentualnego zwrotu wpłaconego wadium należy składać osobiście w sekretariacie Zespołu Szkół Technicznych – C.K.Z i U. w terminie do dnia 13 kwietnia 2018 roku do godziny 14,00.
Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeśli nabywca wyłoniony w przetargu nie dokona wpłaty oferowanej ceny w wyznaczonym terminie. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone na podane konto bankowe niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty.
Oferentowi, którego oferta została wybrana, wadium zostanie zarachowane na poczet ceny zakupu.
Sprzedawcy przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy przetargu zaoferowali tę samą cenę, to sprzedawca postanawia o kontynuowaniu przetargu w formie licytacji między tymi ofertami.
Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia najpóźniej 7 dni po zakończeniu przetargu.
Informuje się również, że w przypadku braku ofert na przedmiotową szlifierkę odbędzie się w tym samym dniu, tj. 09 kwietnia 2018 r. o godz. 9,00 przetarg ustny przedstawionej do licytacji po cenie wywoławczej ustanowionej przez sprzedającego. Do udzielania szczegółowych informacji upoważniony jest Kazimierz Jęcz i Ireneusz Skrzypczak tel. 65 529-94-35 w godzinach 8,00-14,00.

Opublikował: Paweł Maślarz
Publikacja dnia: 27.03.2018

Dokument oglądany razy: 1758
« inne aktualności