bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

KONKURS NA STANOWISKO PRACY: KIEROWNIK GOSPODARCZY

10.06.2019

Miejsce pracy:
Zespół Szkół Technicznych – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lesznie im. 55 Poznańskiego Pułku Piechoty, ul. Narutowicza 74a, 64 – 100 Leszno
Termin składania ofert: 08.07.2019r. (do godz. 15.00). O terminie decyduje data wpływu do sekretariatu szkoły.
Miejsce składania ofert: sekretariat Zespołu Szkół Technicznych – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lesznie im. 55 Poznańskiego Pułku Piechoty, ul. Narutowicza 74a, 64 – 100 Leszno

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016, poz. 902) Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych-Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lesznie im. 55 Poznańskiego Pułku Piechoty
ul. Narutowicza 74a ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze w ZST-CKZiU w Lesznie
kierownik gospodarczy
wymiar zatrudnienia – pełen etat
WYMAGANIA NIEZBĘDNE PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU
1. obywatelstwo polskie,
2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych,
3. osoba kandydująca nie może być prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe,
4. nieposzlakowana opinia,
5. wykształcenie wyższe lub średnie odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonanie zadań na stanowisku
6. staż pracy
- 2 lata dla osób z wykształceniem wyższym
- 4 lat dla osób z wykształceniem średnim
7. osoba kandydująca posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku


WYMAGANIA DODATKOWE
1. Doświadczenie zawodowe w jednostkach oświatowych,
2. Znajomość przepisów: prawa budowlanego, ustawy o zamówieniach publicznych ,prawo pracy
3. Znajomość programów: MS Office (Word, Excel), VULCAN – Inwentarz,
4. Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, kreatywność, sumienność
PRZEWIDYWANY ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU
1.Zapewnienie zabezpieczenia mienia placówki ( współpraca z firmami obsługującymi systemy alarmowe i firmami ochrony, itp.) prowadzenie dokumentacji dotyczącej zabezpieczenia mienia placówki, prowadzenie ksiąg budowlanych;
2.Zapewnienie techniczne funkcjonowania obiektów poprzez zabezpieczenie dostaw mediów na zasadzie zwartych umów, właściwej konserwacji instalacji i osprzętu, nadzorowanie i usuwanie usterek;
3.Organizowanie i nadzorowanie prac związanych z inwentaryzacją majątku placówki, prowadzenie inwentarza środków (elektroniczna księga);
4.Zaopatrzenie placówki w artykuły biurowe, sprzęt, środki czystości i inne;
5.Organizacja oraz nadzorowanie pracy pracowników obsługi;
6.Składanie zamówień do firm zewnętrznych wg potrzeb szkoły i przeprowadzanie zakupów zgodnie z regulaminem zamówień publicznych;
7. Planowanie , nadzorowanie i dokumentowanie prac remontowych;
8. Bieżąca likwidacja zużytego sprzętu;
9.Prowadzenie ewidencji przychodu i rozchodu środków czystości, odzieży i wydawanie wymienionych środków;
10.Przestrzeganie przepisów bhp i ppoż, oraz wykonywanie zaleceń poinspekcyjnych i pokontrolnych w tym zakresie.
WYMAGANE DOKUMENTY
• List motywacyjny
• CV
• Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – do pobrania
• Dokumenty (kserokopie) potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego
• Świadectwa pracy (kserokopie)
• Zaświadczenie lekarskie kandydata, że jego stan zdrowia pozwala na wykonywanie pracy na stanowisku specjalisty
• Oświadczenie że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie, nie toczy się przeciw niemu postępowanie karne oraz że kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta w pełni z praw publicznych – do pobrania
• Oświadczenie Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), którego przepisy mają zastosowanie od dnia 25 maja 2018r. oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych( Dz.U. z 2017; poz.60,930) - do pobrania.
WARUNKI PRACY I PŁACY
• Zatrudnienie od 01.08.2019 r. na czas określony z możliwością uzyskania umowy na czas nieokreślony
• Wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18.03.2009r.
(Dz. U. nr 50 poz. 398) oraz regulaminem wynagradzania pracowników
w ZST-CKZiU w Lesznie z dnia 09.11.2017r.
Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Koperta z dokumentami powinna być zaklejona i opisana „Nabór na stanowisko urzędnicze - „kierownik gospodarczy ”. Po upływie terminu składania dokumentów Komisja Rekrutacyjna dokona ich oceny formalnej. Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne przejdą do dalszego etapu rekrutacji. Z osobami, które zakwalifikują się będą przeprowadzane rozmowy kwalifikacyjne w uzgodnionym indywidualnie terminie.
Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej BIP Miasta Leszna oraz na tablicy ogłoszeń znajdującej się w budynku ZST-CKZiU.
Dokumenty aplikacyjne nie spełniające kryteriów wymaganych w ogłoszeniu zostaną po zakończeniu rekrutacji komisyjnie zniszczone, natomiast dokumenty osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZST-CKZiU w Lesznie w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia w rozumieniu przepisów rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych kształtuje się na poziomie 9 %.

ZAŁĄCZNIKI:
userfiles/Kwestionariusz osobowy.doc

userfiles/oświadczenia.doc

Opublikował: Paweł Maślarz
Publikacja dnia: 10.06.2019

Dokument oglądany razy: 791
« inne aktualności