bip.gov.pl
A A A K

ZAPYTANIE OFERTOWE remont C 14

15.05.2023

 I. Nazwa i adres Zamawiającego
Miasto Leszno z siedzibą w Lesznie
ul. Karasia 15, 64 – 100 Leszno
NIP: 697-22-59-898, Regon: 000660995
reprezentowanym przez Prezydenta Pana Łukasza Borowiaka
w imieniu którego działa na podstawie udzielonego pełnomocnictwa Pani Renata Perek
Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego,
ul. Gabriela Narutowicza 74a, 64 – 100 Leszno
NIP: 697-23-38-020
Regon: 367734309

II. Tryb zamówienia

Postępowanie prowadzone z pominięciem stosowania przepisów ustawy z dnia 22.07.2022 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2022r. poz. 1710) z uwagi na fakt, iż zamówienie nie spełnia warunku określonego w art. 2 ust. 1 w/w ustawy i jego wartość jest mniejsza niż kwota 130.000 zł (netto).

III. Opis przedmiotu zamówienia

1.Remont polega na zlikwidowaniu powstałych pęknięć, uzupełnieniu ubytków tynkarskich i odmalowaniu pomieszczenia Sali audiowizualnej C 14.
2. Utrudnienie stanowi wysokość pomieszczenia i posadzka wykonana w kształcie podestów zapewniająca komfort wizualny.
3. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy (na wykonane roboty i użyte/dostarczone materiały) na okres nie mniejszy niż 24 miesięcy licząc od dnia bezusterkowego końcowego odbioru robót (podpisania bez uwag protokołu odbioru końcowego robót).
4. Wykonawca na czas wykonywania prac ma obowiązek zapewnić swobodny dostęp do budynku dla osób oraz służbom ratunkowym i technicznym.
5. Wykonawca wskaże osobę pełniącą nadzór nad prawidłowym przebiegiem robót budowlanych, zgodnie z ustawą Prawo budowlane, obowiązującymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz w zakresie i w sposób określony w umowie.

IV. Termin wykonania przedmiotu zamówienia

1. Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna się z dniem protokolarnego przekazania placu budowy Wykonawcy. Plac budowy zostanie przekazany Wykonawcy w terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy.
2. Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie: 30 dni kalendarzowych od momentu podpisania umowy z Wykonawcą.
3. Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie w okresie realizowanej inwestycji oraz w czasie niezbędnym na przeprowadzenie odbioru końcowego inwestycji.

V. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.
3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem oraz powinna być spięta lub zszyta. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.
4. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Zamawiający zaleca, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa/ją na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
5. W przypadku, gdy Wykonawca składa kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Jeżeli do reprezentowania wykonawcy upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez te osoby.
6. Każdy Wykonawca składa tylko jedną ofertę, w jednym egzemplarzu.
7. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.
8. Postępowanie prowadzi się w języku polskim.
9. Wszystkie załączniki do niniejszej dokumentacji stanowią jej integralną część.
10. Składając ofertę należy oznaczyć ją zapisem:
„Remont Sali wykładowo dydaktycznej C14”


VI. Miejsce oraz termin składania ofert.

1. Oferty przyjmowane są w sekretariacie ZST CKZiU w Lesznie ul. Narutowicza 74a do godz 15/00 dnia 30 maja 2023r. w zamkniętych kopertach.
2. 31 maja 2023r. o godz. 12/00 nastąpi otwarcie ofert i wybór wykonawcy.
3. Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta umowa.
4. Oferty złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone.
5. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający ogłosi wybór oferty na stronie internetowej ZST CKZiU: www. https://zst-leszno.edu.pl/

VII Informacje dodatkowe

1 Wykonawca może dokonać wizji lokalnej i zapoznać się z zakresem prac w poniedziałki i wtorki w godzinach od 7/30 do 10/00 oraz środy w godzinach 12/30 do 14/30 do dnia 29 maja 2023r.
2. Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia:
Kierownik Gospodarczy:
Tomasz Bojanowski tel. 607034613 email: tomasz.bojanowski@zstckziu.pl
Izabela Szwiergiel tel. 616724203 email: izabela.szwiergiel@zstckziu.pl

Opublikował: Paweł Maślarz
Publikacja dnia: 15.05.2023

Dokument oglądany razy: 229